Friday, December 31, 2010

when i ask dannysh::"sian bleh kawen ngan ayah??" and dannysh said ::"sian lagi..ibu la..ibu kan santek..jomo lain nda santik..nda bule kawin ma ayah", sumandak2 lain nda santik ka daling??bha..oke bha kalo dannysh..sian ampun ibu neh kalo bukan ayah lemok dannysh tu..hehehe btw i take this time to wish u all the reader..happy new year 2011..hope u guys could hv a better life than before..wish u all the best in everything that u'll do...lovelovelove

Thursday, December 30, 2010

spend time

i will cont my degree for two years...at unikl-international school entrepreneurship..im really excited to become a student..hehe i really miss student's life actually...ergh..its sound good when this university is very near from my lovely house>>>home sweet home-----

Wednesday, December 29, 2010

im cried today..so sad when i open my mouth and start talk about that::yeah i need to resign my position as head digital painter..huaaaaa i cant stop myself..im cry a lot..i love d'alien art..i love my kak lin..boss and all d'alien art staff..exspecially acaf!!urgh im gonna miss u guys..

Tuesday, December 28, 2010

just feel happy n really peaceful when i heard my ab and dannysh's voice...hehe im just wake up in the early morning and open my fb account..and i can see..how romantic my bf to keep me..haha i saw u..he send me the perfect two song...hahaha so sweet..huhu so tired today...last night ab join the karoke team at his friend's wedding..owh until the midnight he was singing..yeah..that one of his hobby..he love to sing..and disturb me and dannysh..anoying!!haha joke3..im just kidding dear..ab ko me vvvip(very important princess)
glitter-graphics.com..hehe is it??? yeah im the princess..n now..ab was disturb me...haha only we know..that will be the secret things..haha no la..he just talk a lot behind me and scream at me..and he go to shower..hahaha..love u ab...
glitter-graphics.com

Monday, December 27, 2010

::sentap::

uɐʇuɐɾ ɐן ןɐɥ˙˙˙uɐʞ ɐן ʞɐןɐʇ ǝןıƃ uıɐן ǝʇɐʞ ıʇɹǝ˙˙npuıɹ u˙ıƃɐן ƃʎs ǝʎp qqs ıu ᄅƃuɐqɯnq ǝʞns ƃʎ ƃɹo oןɐʞ ǝʇɐʞ ƃɹo˙˙ɥǝsɐʞ ǝɯıɹǝʇ˙˙˙ıuıs ǝuɐs nʞɐ ƃuɐuɐɔ ǝʎ xuɥʇ ʍʇq˙˙˙nʞɐ ʞɐuɐ ןɐsɐd ǝʇıɔ ʞǝq oʞ ןɐsɐd ǝʇıɔ ɹp˙˙ɐן ʎɹɹos ʍou˙˙ןƃƃʇ ǝuʞ ıʇɐ sɐndx˙˙uɐʞ ƃʎs qqs ɐן ǝqʎɐɯ nןnp˙˙nʇ ʞnɹnq ƃɯɯ ƃʎ oʞ ıɹıp uɐʞᄅʞnɹnq ʞɐu nʞɐ ʞɐן ǝpx˙˙ıu ᄅǝdɐ ǝpx ǝʇıʞ ʇɐʞɐʇǝs ǝsɹ nʞɐ¿¿¿¿¿ɥɐsǝʞ nʞɐ ǝpɐ u˙˙ɥɐsǝʞx nʞɐ˙˙ıuıs ǝuɐs ǝʇıɔ ǝɾɐɾ˙˙˙ᄅʞɐpnq pɾ ʞɐu oʞ ɐן ɥɐʎɐdx˙˙ɹɐʞɐɔ ǝuʞ ɐן ǝsɐɹ˙˙ƃuıɔnʞ uıɐɯ ıɹıpuǝs˙˙˙ǝʞnɯ ʞɐʞƃuǝq ɐן ıɹıpuǝs˙˙ƃunƃɐɾ uɐʞɐɯ ıɹıpuǝs˙˙uɐpɐq ǝʎu uɐnʇ ǝdɐs ɐן ᄅɯɐɥɐd˙˙ɯɐɹɐɥ ɯɐɔɐɯ ıɐƃuɐɹǝd˙˙uouoʞ ɐן ʇɐʎɐƃuǝɯ ʞɐu˙˙ǝʇıɔ ʇɐʍ ǝɾɐs nʇ oʞ ƃuɐʎ˙˙ɐן ıʇʞnq ǝpɐ nʞɐ˙˙˙pǝɹnʇɐɯx˙˙oʞ ɯɔ uɐʞnq nʞɐ˙˙ᄅƃuɐqɯnq ʞɐu sɐןɐɯ˙˙ɐן oʞ ןɐuʞ nʞɐ˙˙˙oƃǝ ʇǝɾɐq ıdɐʇ˙˙ʇɐqǝɥ ʇƃs oʞ˙˙˙˙nʞɐ ᄅʞןɐʇs ıpns oןɐʞ ɐן xuɥʇ˙˙˙ƃɹosǝs ɥɐusnɯ nɯ uɐƃuɐ uıɯɐןǝd nƃɐן ɐן uɐʎɐן oʞ˙˙uod ɐp uǝʍɐʞ ʞɐu ɐp˙˙nʞɐ dnpı ǝpɐ ɐp nʞɐ˙˙˙ɐן ƃuoןoʇ˙˙oʞ ʇɐʞ ʇƃs ǝןıƃ nʞɐ ɯɔ ᄅƃuɐqɯnq oʞ ǝןıq uǝƃuɐɥ nʞɐ˙˙ǝʞ ǝdɐ ǝʞ nʞɐ ʞןɐʇs ʞɐu oʞ qɐq oןɐʞ ןɐɥ ǝpx nʞɐ˙˙˙uɐ ʞıןɐq ıu nʞɐ ıʇɐ ʞǝɯɐ ɥǝן oןɐʞ ɐן ƃunʇun˙˙˙ʇoʞ ǝʇnq˙˙˙ǝɯ ǝʌoן n ǝʌoן˙˙ɐן ɥǝןoq nןnp˙˙ʞɐux ɐp nʞɐ uod ɐʇɐɯ ıdıs ƃuɐpuɐd ɯɹnɥ˙˙oʞ ɯɔ ıuɐɹǝq ʇǝɾɐq ƃuɐʎ ʇnʞɐuǝd uɐʇuɐɾ ʇɐʞɐʇ˙˙ǝdɐd ʇɐʍ ɥǝן ʇɐqǝɥ oʞ uɐʇuɐɾ oʞ ʞd uƃɾ oʞ˙˙ʞoʍ ǝɾ sɐuɐd ƃɹo uıʞıq˙˙oʞ uɐ ǝʞox nʞɐ oןɐʞ nʞɐ uɐpɐq uod ɹɐןɐɔ x˙˙ןɐɥ ǝp ʞɐʇ nʞɐ˙˙ᄅopɐƃ ʞɐu oʞ ᄅʞıɐq ƃɹo˙˙˙ןɐsɐd ıɹɐɔ ıɹpuǝs˙˙˙ᄅoɔǝʞ ʞɐu ɥʎdx˙˙ɥopoɾ ǝpx ƃɯɯ ǝʇıʞ ƃuɐʎ ɐן ǝɾ ɐɥpǝɹ˙˙nʇ ǝpuǝq ɥɐ ʇƃǝ ʞɐʇ oʞ ƃuɐqɯnq ɯǝʇ˙˙uɐ ʞɐƃ ƃʎs ɥɐuǝd nןnp˙˙ɯɐɥɐd ɐן ƃuoןoʇ˙˙uǝ oʞ ƃsɯ nʞɐ ǝʇɐʞ ƃɹo ʇɐʞ ƃuɐqɯnqƃuɐqɯnq nʇɥɐd˙˙ʞɐן dɐʇuǝs ʞɐu uɐʎɐןx nʞɐ˙˙˙nʞɐ ᄅƃsɯ ʞɐןɐʇ ǝןıƃ ƃʎ oʞ˙˙oʞ ƃsɯ ʞɐu ᄅǝןıƃǝʇ nʞɐ ʇɐƃuɐs uɐƃuɐɹǝq ʞɐu uƃɾ˙˙ǝʞo ƃuɐƃuɐq pɾ uƃɾ˙˙ɥopoq ƃuɐʎ uɐʇuɐɾ ıs˙˙ɯɐɥɐd ɐן ƃuoןoʇ˙˙ƃɐ ɥǝqɐx ǝʇıɔ ǝʎu ɯɐןɐɯǝs ƃuɐƃuǝq ɐן ɐp˙˙˙ɥƃɹǝ˙˙ɟʇʍ˙˙ʇɐdɐp oʞ ɐן ɥopoq ɯɐɔɐɯ˙˙ɥopoq ɯɔɯ ʇɐʍ oʞ˙˙ǝʎ ɐן ᄅɯɐɥɐd˙˙˙ʇǝʞs ɹǝןʇıɥ ıu nʞɐ˙˙ɐʇɹǝɯ ɐʇɹǝs ʞıןɐq ʞıɹɐʇıp ıu ɐɯɐןǝs ƃuɐdɯnʇ oʞ ƃʎ ǝpuǝq ǝʇɹɐɥ ɐןɐƃǝs¿¿¿ǝdɐs oʞ ʇƃǝ oʞ˙˙ƃɹo ᄅƃuıʞƃuǝʇ ɥopoq ɯɔɯ nʇ ʞıɔǝʞ ƃuɐʎ˙˙ɥǝןoqx dʞɔ˙˙ɥǝןx ǝʎuɐʇ˙˙uɐ nʞɐ ɥɐɹɐɯ ʞɐu ƃɹo ǝɯns˙˙ɹnןq˙˙ƃuɐƃuɐq ƃɹo ɯɔɯ ǝsɐɹǝʇ

Sunday, December 26, 2010

kemah keming wes..thats my apex!!
terpakse la buang beberapa gmbr sbb punye la lme gmbar apex dalam ni tetibe pemilik belog xmenghalalkan gmbr dr blog beliau..so saya amek gambar apek dlm page fb dye je..

::gelak tawa::

yeah..after the whole day im just work..today i need to release tension...hahaha argh penat kot..well~~'workaholic' la kate kan kan kan...baru je lepas on call with my beloved adinda---guess who???birthday girl la...manja lyana ismail happy birthday darling...nak present heels eh??nah
glitter-graphics.comamek kaw..haha its so expensive oke...keep it save taw3...wish u have all that u was dream n have a great day~~always think that u are a superstar...yeah..ignorance the simpathy and all the stalker..hahaha kill kill kill them...and this slice of cake is just for u dear...thanx for share with me anything..thanx for accompany me for the whole day i think..is it???hahaha really miss u darl...last but not least take care and be strong anytime n anywhere..dont notty2..i will gigit u taw...
glitter-graphics.com

Saturday, December 25, 2010

When im wish Merry Xmas to my friend that a christian people..some of muslim people will jerk at me..why ah??until i got this from my friend's status on fb..n she is muslim like me---"At the end of the day its your niat.Our beloved Prophet Muhamad respected all races and religions so to say Merry Christmas it's not haram. So Merry Xmas!"---
nightmare!!owh..i hate that girl..why should i dream bout her..argh..sick sick sick..she take him from me..he is mine!!dont u ever touch or take him from me..even that was a dream..i cant face it..owh~~~~ergh so sleppy..want to sleep back but so many thing that i must do..now just relax my mind..shut my mouth n start thinking...

Friday, December 24, 2010

i got it!!Bachelor of Business Administration (Hons.) in Management and Entrpreneurship..finally..

Thursday, December 23, 2010

23rd Dec 2010glitter-graphics.com

yeah...im at 21st..so many people wih to me..thnx...thnx to my beloved mom..thnx to papa...thnx to all friend..and the very important person my ab!!!love u so much...first present i got today is from my kaklin n her hubby(big boss-abg fazir)thnx a lot kak..its so sweet...ab..im wait for ur special gift...hehehe happy birthday to me!!!let song with me..happy birthday to me..jeng jeng jeng..happy birthday happy birthday..happy birthday to me..lil princess...


glitter-graphics.com

Monday, December 20, 2010

Saturday, December 18, 2010

::like it::

i don't know why..but i really like to memorized the lyric..urm3..i cant sing..coz im not a good singer..haha welllllll~i love all he lyric..eg till now i really love "kotak hati's lyric"
glitter-graphics.comowh cool..sweet...best and so on...huaaaaaaaaa...so feelinggggggggggggggg..bhahahaha urm...really have so many memory..sweet..sad...funny..bla3...now i know when our age getting old..so many things that i need to think and settled..so many problem that i have to face and solve..i had many experience..im such a diary...hahaha is it???i like to memorize all the things that was happend...urm just forgot bout it...i want to buy fossil..the skin colour with pink colour at inside..owh....crazy with that....
i wake up very early today..yeah--i need to go machiness a klcc..raifana's ipod shuffle got a problem with her voice over button..i doesn't work..then i go there..walk alone..bla3..go to 4h floor at there..walk at peronas galery..then............................just leave the ipod there and going back!!

Friday, December 17, 2010


glitter-graphics.com
urm like a crazy poeple..watch the movie alone!!without my friend n my lovely bro n sys...aish quite busy with her friend..manja just need a rest because she need to work by tomorrow..urm im wacth NARNIA-The Voyage of the Dawn Treader!! and eat spagheti ..ergh3..alone at klcc!!crazy..in bottom on my heart..i feel so sad..yeah my very close cousin will be married n i not there..at her wedding day..but she doesn't call or tell me anything..may be she should ask me..where.what n why..urm whatever!!!okey...above its my story at last sunday..12december2010 very bad day for me when im alone at home...now my lovely mama n lil bro n sys was come back...urm...but i dont know why im so sad...like want to cry...really love my grandma...urm...thnx to kak lin..give a prezent for my birthday.. hehe the keychain..so sweet..its snow white..one of my favorite princess..urm its rain at kuala lumpur now..i hate him!!!!really hate you fucker!!!u hurt my mom's feelings..u hurt me also...i hate u!!!u r one of the guy who was make me hate you till i cant forgive u anymore..even u very good with me right now!!the point is i hate all about u..

Saturday, December 11, 2010

:hurt:run baby run:

what's wanna u think if someone that younger than u never ever respect u...i mean always scold u..like use a rude word for u..they feel that they are good..can take care of themself..does want to take an advice from u..and so on..but when them in a big problems..or maybe want to buy somethings..they will came for u..and ask u to buy that things...urm..nothing will be happend if i being a death person..why should im alive????sick!

Friday, December 10, 2010

story telling

yeah..today at my office..haha story telling time kids..hahhaaha guess what???i need to read a fairy tale story to my big boss son...hehehe then..im just read and improve my skills how to make a sounds..wakaka so funny!!jeng jeng jeng...urm..am arrived at home at seven p.m...so tired...im just looking for the other job that releated with what im study before...i got one...and not for this time..just need it when am was ready to take that kind of responsibility...last night i called ummi::urm am so happy when i heard her voices..she's oke with me..i feel like she love me...i can feel it!!omg..hahaha thnx ummi cause accept me..as ur daughter in law..hehehe..thnx ummi::dannysh do not know me..may be my voices is different like before..he call me 'kakak'!!hahaha ur so funny son..he got a fever!(-_-)..feel sorry dear...::urm..mama want go back to our village at long island..kelate..urm..im working!!!huwaaaaaaa!!k.anis will marry at 13dec..on this coming monday...what i can do..just give the best wish for her n her future husband...urm whatever..

Thursday, December 9, 2010

::grrrr::

uhh~~nothing can i say now...really got some heavy headache..like migrain may be..ugh~~!!this coming sunday got a lisence test..grrr..so scary..haha what i can do??its nothing..lalalaala..so many long time i didn't open my formspring account..busy!!--->

Tuesday, December 7, 2010

reason please::

can u give me a reason why i shoul approve u as my friend..but at that same time i need to beware and i dont know who u are...why i should accept u but in my head im just think that u r a stalker...my heart said that u are bad people (-_-) is it???hurm..my first impression for those i dont know is always negative...thank you very much...im a straight people..n i dont care about other's feeling..sorry again..its better for all right...but for certain case if i forgot who u are..u can recall me as u can..hehe i got alzimer actually..huhuhu forgot about friend..forgot about where i put the key or may be my lipglose or sudoku...urgh..its hard for me...but thnx god i cant forgot the people around me...who love me..who is my boss..n so on...i dont forgot how to done my task..but my schedule i always forgot..thats why i need to write at my diary or maybe put on my phone calendar..sick right..haha what i can do..just do nothing la right..hehe some times i can do so many work at one time...i can sudoku..listening the ipod..speak..write the message..n clean up my room...hahaha then i can cook n make my kitchen tidy..listening radio..and wash the glass bowl cup n so on..ngah3..like what ah??
glitter-graphics.com nanny maybe..wahaha

Monday, December 6, 2010

::its hurt::

yeah it's hurt but i need to face it everyday..anytime..n anywhere.."they" will scold me without any reason..i dont know why "they"should have to jealous with me..or may be "they" dont like me..but why "they" need my help..want me to give my hand for help"them"..ergh..im so tired but i tried to do my best for make "them" satisfied with my job..then when im just want to ::speak:: ergh.."they doesnt look at my opinion..yeah.."they" are the good:excelent:marvolous:vouge:n whatever..every minutes i just make my self shut without any word came out from my sweet mouth..owh`hoo..erm so sad actually..n now..with my heartbroke..im crying!!n im dying..........

glitter-graphics.com

Saturday, December 4, 2010

::::frusted::::

what i can say now is im feel very frusted n so sad!ergh sentap ah..lagi maw tanya...kezen nak kawen ag 9ari aku baru taw kot..kalo jauh2 xpe..ni dekat nye darah ni...bukan main2..tido sekatil sebantal..ntah bile mase bertunang pun aku xtaw!ergh!!!!!!!sentapnye..but neveermind!huh~im just finished my kpp class..at 12dec i got L test at that day..i need to finished all my lisence before my schedule will be pack!ergh!sick!urm tomorrow i've an even at sungai buloh..urgh!jiwe kacau!!!

Wednesday, December 1, 2010

i dont know why but i feel very down..yeah im fat so what???u guys got a problem with that???do i care???huh~~nvm::::urm i just sit n make my self shut..n start write the post..yeah it about last night...im just finished my shower then i got the phone call..huhh~~it from my bestfriend::fisz::she's stuck at klcc..urm the train ::LRT::got technical problem then she can move anywhere..she park her car at gombak terminal..yeah~~i need to pick her then send her a gombak..hehe we r talk a lot...yeah..im not waste my time..so many story that i need to tell her n so many story that i need to heard from her..haha ::anis nice to meet u sweety(bajau buddies)::yeah i really happy to meet with fisz..even for a short n limit time...its because she need to go back to rawang...yeah frez..i really miss u girl...urm about that boy..just ignore it oke..then thanx to ::manjalyana::on call with me when trafic jammed was attack at danau::urm they repair the road::~sick!urm manja i miss u...when im free..i will pick up u there oke....now im really bz...ab::raj::im really miss u ab...when u want to came here...huaaaaaaaaaa...now i need to take my shower..daaaa~~thanx for the reading