Friday, December 31, 2010

when i ask dannysh::"sian bleh kawen ngan ayah??" and dannysh said ::"sian lagi..ibu la..ibu kan santek..jomo lain nda santik..nda bule kawin ma ayah", sumandak2 lain nda santik ka daling??bha..oke bha kalo dannysh..sian ampun ibu neh kalo bukan ayah lemok dannysh tu..hehehe btw i take this time to wish u all the reader..happy new year 2011..hope u guys could hv a better life than before..wish u all the best in everything that u'll do...lovelovelove

Thursday, December 30, 2010

spend time

i will cont my degree for two years...at unikl-international school entrepreneurship..im really excited to become a student..hehe i really miss student's life actually...ergh..its sound good when this university is very near from my lovely house>>>home sweet home-----

Wednesday, December 29, 2010

im cried today..so sad when i open my mouth and start talk about that::yeah i need to resign my position as head digital painter..huaaaaa i cant stop myself..im cry a lot..i love d'alien art..i love my kak lin..boss and all d'alien art staff..exspecially acaf!!urgh im gonna miss u guys..

Tuesday, December 28, 2010

just feel happy n really peaceful when i heard my ab and dannysh's voice...hehe im just wake up in the early morning and open my fb account..and i can see..how romantic my bf to keep me..haha i saw u..he send me the perfect two song...hahaha so sweet..huhu so tired today...last night ab join the karoke team at his friend's wedding..owh until the midnight he was singing..yeah..that one of his hobby..he love to sing..and disturb me and dannysh..anoying!!haha joke3..im just kidding dear..ab ko me vvvip(very important princess)
glitter-graphics.com..hehe is it??? yeah im the princess..n now..ab was disturb me...haha only we know..that will be the secret things..haha no la..he just talk a lot behind me and scream at me..and he go to shower..hahaha..love u ab...
glitter-graphics.com

Monday, December 27, 2010

::sentap::

uɐʇuɐɾ ɐן ןɐɥ˙˙˙uɐʞ ɐן ʞɐןɐʇ ǝןıƃ uıɐן ǝʇɐʞ ıʇɹǝ˙˙npuıɹ u˙ıƃɐן ƃʎs ǝʎp qqs ıu ᄅƃuɐqɯnq ǝʞns ƃʎ ƃɹo oןɐʞ ǝʇɐʞ ƃɹo˙˙ɥǝsɐʞ ǝɯıɹǝʇ˙˙˙ıuıs ǝuɐs nʞɐ ƃuɐuɐɔ ǝʎ xuɥʇ ʍʇq˙˙˙nʞɐ ʞɐuɐ ןɐsɐd ǝʇıɔ ʞǝq oʞ ןɐsɐd ǝʇıɔ ɹp˙˙ɐן ʎɹɹos ʍou˙˙ןƃƃʇ ǝuʞ ıʇɐ sɐndx˙˙uɐʞ ƃʎs qqs ɐן ǝqʎɐɯ nןnp˙˙nʇ ʞnɹnq ƃɯɯ ƃʎ oʞ ıɹıp uɐʞᄅʞnɹnq ʞɐu nʞɐ ʞɐן ǝpx˙˙ıu ᄅǝdɐ ǝpx ǝʇıʞ ʇɐʞɐʇǝs ǝsɹ nʞɐ¿¿¿¿¿ɥɐsǝʞ nʞɐ ǝpɐ u˙˙ɥɐsǝʞx nʞɐ˙˙ıuıs ǝuɐs ǝʇıɔ ǝɾɐɾ˙˙˙ᄅʞɐpnq pɾ ʞɐu oʞ ɐן ɥɐʎɐdx˙˙ɹɐʞɐɔ ǝuʞ ɐן ǝsɐɹ˙˙ƃuıɔnʞ uıɐɯ ıɹıpuǝs˙˙˙ǝʞnɯ ʞɐʞƃuǝq ɐן ıɹıpuǝs˙˙ƃunƃɐɾ uɐʞɐɯ ıɹıpuǝs˙˙uɐpɐq ǝʎu uɐnʇ ǝdɐs ɐן ᄅɯɐɥɐd˙˙ɯɐɹɐɥ ɯɐɔɐɯ ıɐƃuɐɹǝd˙˙uouoʞ ɐן ʇɐʎɐƃuǝɯ ʞɐu˙˙ǝʇıɔ ʇɐʍ ǝɾɐs nʇ oʞ ƃuɐʎ˙˙ɐן ıʇʞnq ǝpɐ nʞɐ˙˙˙pǝɹnʇɐɯx˙˙oʞ ɯɔ uɐʞnq nʞɐ˙˙ᄅƃuɐqɯnq ʞɐu sɐןɐɯ˙˙ɐן oʞ ןɐuʞ nʞɐ˙˙˙oƃǝ ʇǝɾɐq ıdɐʇ˙˙ʇɐqǝɥ ʇƃs oʞ˙˙˙˙nʞɐ ᄅʞןɐʇs ıpns oןɐʞ ɐן xuɥʇ˙˙˙ƃɹosǝs ɥɐusnɯ nɯ uɐƃuɐ uıɯɐןǝd nƃɐן ɐן uɐʎɐן oʞ˙˙uod ɐp uǝʍɐʞ ʞɐu ɐp˙˙nʞɐ dnpı ǝpɐ ɐp nʞɐ˙˙˙ɐן ƃuoןoʇ˙˙oʞ ʇɐʞ ʇƃs ǝןıƃ nʞɐ ɯɔ ᄅƃuɐqɯnq oʞ ǝןıq uǝƃuɐɥ nʞɐ˙˙ǝʞ ǝdɐ ǝʞ nʞɐ ʞןɐʇs ʞɐu oʞ qɐq oןɐʞ ןɐɥ ǝpx nʞɐ˙˙˙uɐ ʞıןɐq ıu nʞɐ ıʇɐ ʞǝɯɐ ɥǝן oןɐʞ ɐן ƃunʇun˙˙˙ʇoʞ ǝʇnq˙˙˙ǝɯ ǝʌoן n ǝʌoן˙˙ɐן ɥǝןoq nןnp˙˙ʞɐux ɐp nʞɐ uod ɐʇɐɯ ıdıs ƃuɐpuɐd ɯɹnɥ˙˙oʞ ɯɔ ıuɐɹǝq ʇǝɾɐq ƃuɐʎ ʇnʞɐuǝd uɐʇuɐɾ ʇɐʞɐʇ˙˙ǝdɐd ʇɐʍ ɥǝן ʇɐqǝɥ oʞ uɐʇuɐɾ oʞ ʞd uƃɾ oʞ˙˙ʞoʍ ǝɾ sɐuɐd ƃɹo uıʞıq˙˙oʞ uɐ ǝʞox nʞɐ oןɐʞ nʞɐ uɐpɐq uod ɹɐןɐɔ x˙˙ןɐɥ ǝp ʞɐʇ nʞɐ˙˙ᄅopɐƃ ʞɐu oʞ ᄅʞıɐq ƃɹo˙˙˙ןɐsɐd ıɹɐɔ ıɹpuǝs˙˙˙ᄅoɔǝʞ ʞɐu ɥʎdx˙˙ɥopoɾ ǝpx ƃɯɯ ǝʇıʞ ƃuɐʎ ɐן ǝɾ ɐɥpǝɹ˙˙nʇ ǝpuǝq ɥɐ ʇƃǝ ʞɐʇ oʞ ƃuɐqɯnq ɯǝʇ˙˙uɐ ʞɐƃ ƃʎs ɥɐuǝd nןnp˙˙ɯɐɥɐd ɐן ƃuoןoʇ˙˙uǝ oʞ ƃsɯ nʞɐ ǝʇɐʞ ƃɹo ʇɐʞ ƃuɐqɯnqƃuɐqɯnq nʇɥɐd˙˙ʞɐן dɐʇuǝs ʞɐu uɐʎɐןx nʞɐ˙˙˙nʞɐ ᄅƃsɯ ʞɐןɐʇ ǝןıƃ ƃʎ oʞ˙˙oʞ ƃsɯ ʞɐu ᄅǝןıƃǝʇ nʞɐ ʇɐƃuɐs uɐƃuɐɹǝq ʞɐu uƃɾ˙˙ǝʞo ƃuɐƃuɐq pɾ uƃɾ˙˙ɥopoq ƃuɐʎ uɐʇuɐɾ ıs˙˙ɯɐɥɐd ɐן ƃuoןoʇ˙˙ƃɐ ɥǝqɐx ǝʇıɔ ǝʎu ɯɐןɐɯǝs ƃuɐƃuǝq ɐן ɐp˙˙˙ɥƃɹǝ˙˙ɟʇʍ˙˙ʇɐdɐp oʞ ɐן ɥopoq ɯɐɔɐɯ˙˙ɥopoq ɯɔɯ ʇɐʍ oʞ˙˙ǝʎ ɐן ᄅɯɐɥɐd˙˙˙ʇǝʞs ɹǝןʇıɥ ıu nʞɐ˙˙ɐʇɹǝɯ ɐʇɹǝs ʞıןɐq ʞıɹɐʇıp ıu ɐɯɐןǝs ƃuɐdɯnʇ oʞ ƃʎ ǝpuǝq ǝʇɹɐɥ ɐןɐƃǝs¿¿¿ǝdɐs oʞ ʇƃǝ oʞ˙˙ƃɹo ᄅƃuıʞƃuǝʇ ɥopoq ɯɔɯ nʇ ʞıɔǝʞ ƃuɐʎ˙˙ɥǝןoqx dʞɔ˙˙ɥǝןx ǝʎuɐʇ˙˙uɐ nʞɐ ɥɐɹɐɯ ʞɐu ƃɹo ǝɯns˙˙ɹnןq˙˙ƃuɐƃuɐq ƃɹo ɯɔɯ ǝsɐɹǝʇ

Sunday, December 26, 2010

kemah keming wes..thats my apex!!
terpakse la buang beberapa gmbr sbb punye la lme gmbar apex dalam ni tetibe pemilik belog xmenghalalkan gmbr dr blog beliau..so saya amek gambar apek dlm page fb dye je..

::gelak tawa::

yeah..after the whole day im just work..today i need to release tension...hahaha argh penat kot..well~~'workaholic' la kate kan kan kan...baru je lepas on call with my beloved adinda---guess who???birthday girl la...manja lyana ismail happy birthday darling...nak present heels eh??nah
glitter-graphics.comamek kaw..haha its so expensive oke...keep it save taw3...wish u have all that u was dream n have a great day~~always think that u are a superstar...yeah..ignorance the simpathy and all the stalker..hahaha kill kill kill them...and this slice of cake is just for u dear...thanx for share with me anything..thanx for accompany me for the whole day i think..is it???hahaha really miss u darl...last but not least take care and be strong anytime n anywhere..dont notty2..i will gigit u taw...
glitter-graphics.com

Saturday, December 25, 2010

When im wish Merry Xmas to my friend that a christian people..some of muslim people will jerk at me..why ah??until i got this from my friend's status on fb..n she is muslim like me---"At the end of the day its your niat.Our beloved Prophet Muhamad respected all races and religions so to say Merry Christmas it's not haram. So Merry Xmas!"---
nightmare!!owh..i hate that girl..why should i dream bout her..argh..sick sick sick..she take him from me..he is mine!!dont u ever touch or take him from me..even that was a dream..i cant face it..owh~~~~ergh so sleppy..want to sleep back but so many thing that i must do..now just relax my mind..shut my mouth n start thinking...

Friday, December 24, 2010

i got it!!Bachelor of Business Administration (Hons.) in Management and Entrpreneurship..finally..

Thursday, December 23, 2010

23rd Dec 2010glitter-graphics.com

yeah...im at 21st..so many people wih to me..thnx...thnx to my beloved mom..thnx to papa...thnx to all friend..and the very important person my ab!!!love u so much...first present i got today is from my kaklin n her hubby(big boss-abg fazir)thnx a lot kak..its so sweet...ab..im wait for ur special gift...hehehe happy birthday to me!!!let song with me..happy birthday to me..jeng jeng jeng..happy birthday happy birthday..happy birthday to me..lil princess...


glitter-graphics.com

Monday, December 20, 2010

Saturday, December 18, 2010

::like it::

i don't know why..but i really like to memorized the lyric..urm3..i cant sing..coz im not a good singer..haha welllllll~i love all he lyric..eg till now i really love "kotak hati's lyric"
glitter-graphics.comowh cool..sweet...best and so on...huaaaaaaaaa...so feelinggggggggggggggg..bhahahaha urm...really have so many memory..sweet..sad...funny..bla3...now i know when our age getting old..so many things that i need to think and settled..so many problem that i have to face and solve..i had many experience..im such a diary...hahaha is it???i like to memorize all the things that was happend...urm just forgot bout it...i want to buy fossil..the skin colour with pink colour at inside..owh....crazy with that....
i wake up very early today..yeah--i need to go machiness a klcc..raifana's ipod shuffle got a problem with her voice over button..i doesn't work..then i go there..walk alone..bla3..go to 4h floor at there..walk at peronas galery..then............................just leave the ipod there and going back!!

Friday, December 17, 2010


glitter-graphics.com
urm like a crazy poeple..watch the movie alone!!without my friend n my lovely bro n sys...aish quite busy with her friend..manja just need a rest because she need to work by tomorrow..urm im wacth NARNIA-The Voyage of the Dawn Treader!! and eat spagheti ..ergh3..alone at klcc!!crazy..in bottom on my heart..i feel so sad..yeah my very close cousin will be married n i not there..at her wedding day..but she doesn't call or tell me anything..may be she should ask me..where.what n why..urm whatever!!!okey...above its my story at last sunday..12december2010 very bad day for me when im alone at home...now my lovely mama n lil bro n sys was come back...urm...but i dont know why im so sad...like want to cry...really love my grandma...urm...thnx to kak lin..give a prezent for my birthday.. hehe the keychain..so sweet..its snow white..one of my favorite princess..urm its rain at kuala lumpur now..i hate him!!!!really hate you fucker!!!u hurt my mom's feelings..u hurt me also...i hate u!!!u r one of the guy who was make me hate you till i cant forgive u anymore..even u very good with me right now!!the point is i hate all about u..

Saturday, December 11, 2010

:hurt:run baby run:

what's wanna u think if someone that younger than u never ever respect u...i mean always scold u..like use a rude word for u..they feel that they are good..can take care of themself..does want to take an advice from u..and so on..but when them in a big problems..or maybe want to buy somethings..they will came for u..and ask u to buy that things...urm..nothing will be happend if i being a death person..why should im alive????sick!

Friday, December 10, 2010

story telling

yeah..today at my office..haha story telling time kids..hahhaaha guess what???i need to read a fairy tale story to my big boss son...hehehe then..im just read and improve my skills how to make a sounds..wakaka so funny!!jeng jeng jeng...urm..am arrived at home at seven p.m...so tired...im just looking for the other job that releated with what im study before...i got one...and not for this time..just need it when am was ready to take that kind of responsibility...last night i called ummi::urm am so happy when i heard her voices..she's oke with me..i feel like she love me...i can feel it!!omg..hahaha thnx ummi cause accept me..as ur daughter in law..hehehe..thnx ummi::dannysh do not know me..may be my voices is different like before..he call me 'kakak'!!hahaha ur so funny son..he got a fever!(-_-)..feel sorry dear...::urm..mama want go back to our village at long island..kelate..urm..im working!!!huwaaaaaaa!!k.anis will marry at 13dec..on this coming monday...what i can do..just give the best wish for her n her future husband...urm whatever..

Thursday, December 9, 2010

::grrrr::

uhh~~nothing can i say now...really got some heavy headache..like migrain may be..ugh~~!!this coming sunday got a lisence test..grrr..so scary..haha what i can do??its nothing..lalalaala..so many long time i didn't open my formspring account..busy!!--->

Tuesday, December 7, 2010

reason please::

can u give me a reason why i shoul approve u as my friend..but at that same time i need to beware and i dont know who u are...why i should accept u but in my head im just think that u r a stalker...my heart said that u are bad people (-_-) is it???hurm..my first impression for those i dont know is always negative...thank you very much...im a straight people..n i dont care about other's feeling..sorry again..its better for all right...but for certain case if i forgot who u are..u can recall me as u can..hehe i got alzimer actually..huhuhu forgot about friend..forgot about where i put the key or may be my lipglose or sudoku...urgh..its hard for me...but thnx god i cant forgot the people around me...who love me..who is my boss..n so on...i dont forgot how to done my task..but my schedule i always forgot..thats why i need to write at my diary or maybe put on my phone calendar..sick right..haha what i can do..just do nothing la right..hehe some times i can do so many work at one time...i can sudoku..listening the ipod..speak..write the message..n clean up my room...hahaha then i can cook n make my kitchen tidy..listening radio..and wash the glass bowl cup n so on..ngah3..like what ah??
glitter-graphics.com nanny maybe..wahaha

Monday, December 6, 2010

::its hurt::

yeah it's hurt but i need to face it everyday..anytime..n anywhere.."they" will scold me without any reason..i dont know why "they"should have to jealous with me..or may be "they" dont like me..but why "they" need my help..want me to give my hand for help"them"..ergh..im so tired but i tried to do my best for make "them" satisfied with my job..then when im just want to ::speak:: ergh.."they doesnt look at my opinion..yeah.."they" are the good:excelent:marvolous:vouge:n whatever..every minutes i just make my self shut without any word came out from my sweet mouth..owh`hoo..erm so sad actually..n now..with my heartbroke..im crying!!n im dying..........

glitter-graphics.com

Saturday, December 4, 2010

::::frusted::::

what i can say now is im feel very frusted n so sad!ergh sentap ah..lagi maw tanya...kezen nak kawen ag 9ari aku baru taw kot..kalo jauh2 xpe..ni dekat nye darah ni...bukan main2..tido sekatil sebantal..ntah bile mase bertunang pun aku xtaw!ergh!!!!!!!sentapnye..but neveermind!huh~im just finished my kpp class..at 12dec i got L test at that day..i need to finished all my lisence before my schedule will be pack!ergh!sick!urm tomorrow i've an even at sungai buloh..urgh!jiwe kacau!!!

Wednesday, December 1, 2010

i dont know why but i feel very down..yeah im fat so what???u guys got a problem with that???do i care???huh~~nvm::::urm i just sit n make my self shut..n start write the post..yeah it about last night...im just finished my shower then i got the phone call..huhh~~it from my bestfriend::fisz::she's stuck at klcc..urm the train ::LRT::got technical problem then she can move anywhere..she park her car at gombak terminal..yeah~~i need to pick her then send her a gombak..hehe we r talk a lot...yeah..im not waste my time..so many story that i need to tell her n so many story that i need to heard from her..haha ::anis nice to meet u sweety(bajau buddies)::yeah i really happy to meet with fisz..even for a short n limit time...its because she need to go back to rawang...yeah frez..i really miss u girl...urm about that boy..just ignore it oke..then thanx to ::manjalyana::on call with me when trafic jammed was attack at danau::urm they repair the road::~sick!urm manja i miss u...when im free..i will pick up u there oke....now im really bz...ab::raj::im really miss u ab...when u want to came here...huaaaaaaaaaa...now i need to take my shower..daaaa~~thanx for the reading

Monday, November 29, 2010

hari ni hari berak sedunia!sick

Sunday, November 28, 2010

just me in my life**

sorry guys..for those who i have offended..im sorry..its not come from my inside...from the bottom in my heart..i really miss u guys...but what can i do...i need to remove some of u...i know that was my fault...but its doesnt mean that i hate all of u guys...i dont know why till i can think..now i just want a good life for me without the instructions of others..i dont care bout the other feeling..whatever u r::i dont care::let myself n my life...life is like a dance...i will dance n make a people hold me first but when i cant follow u..just let me dance by myself...im proud to be myself...n i will manage by my own...sometime i feel like owh its so sweet when im just thinking about my self...nobody can angry with me..dont need to indebted with the other people that was very kind with me..its make me sick when i feel like a "doll"!!ergh..dont ever disturb my life if u want to comes into my life..sometimes i feel like the oppressed..I do not like when somepeople being to strictly with mylife..ergh!tension>i dont care how ur feeling right now<::but plzz dont ever ask me about this or i will leave u......thank you n this is from my own..i need to rest..

Saturday, November 27, 2010

aku dan dia

dia kata dia sayangkan aku , sedangkan dia tak pernah sayangkan aku .
dia kata dia sukakan aku , suka tengok wajah aku , senyuman aku , gerak tari badan aku , tapi sebenarnya tidak pun .
dia tak pernah nak pandang wajah aku ,
dia tak pernah ada masa aku tersenyum manis ,
dia tak pernah bersama dengan aku .
dia kata dia rindukan aku setiap masa ,
rindu lirikan mata yang sering aku mainkan sedangkan dia tak pernah bertemu aku ,
sedangkan
kami tidak pernah bertentang mata .
dia kata dia cintakan aku tanpa sedar tapi aku tak pernah tau siapa dia sampai aku terima pesanan cinta dari dia .

aku sayangkan kau dari dlu walaupun kau tak pernah tau
cukup sekadar aku yang tau .
aku memang sukakan kau ,
aku suka dengan wajah manis kau ,
senyuman listrik yang sering mengerakkan jantung aku ,
aku suka lihat
lengok badan kau yang menari ke kiri ke kanan .
cukup sekadar aku perhati dari jauh itu sudah memadai bagi aku .
setiap malam aku akan merindui kau ,
aku rindukan renungan redup mata kau ,
saat kau memandang jauh ke luar jendala . aku terlalu
rindukan setiap masa walaupun kau tak pernah tau siapa aku .
saat ini biarlah aku yang merasainya .

hari ini aku dan dia bersama untuk pertama kalinya .
kami jatuh cinta pandang pertama . dia cantik seperti hari2 aku dambakan . kau pulak
manis orangnya . benar kami sudah bercinta .

esoknya , aku di masukkan ke hoapital setelah 2 tahun aku sakit menderita .
dia hadir untuk bersama aku . tapi kenapa kau menangis ?
patutnya aku yang menangis sebab esok hari terakhir . hari terakhir melihat kau .
kau masih cantik bersama air jernih yang suci .

pagi itu , embun pagi masih terasa kesegaran .
tanah merah yang baru ditutupi masih kebasahan kerana dilimpahi hujan rahmat .
aku meletakkan bunga mawar merah dan sekeping nota cinta kita di atas pusara kau sambil meratap kesedihan . kau memberi aku cinta tapi kau
yang berjaya memusnahkan cinta kita .

untuk satu hari aku bersyukur untuk semuanya .
created by anne dayana

love u boifren

hi frez..let me introduce u..::giler::yeah the name is come from hisself...hahaha that because when i call him ::puteh::he doesnt look at me...hahaha then y not me n my family call puteh::giler..hahhaa padan muko kaw!!urm tiggl la ko seko..yg si puteh kecik da meninggal...huaaaaaaaaaa::aidid nanges suda...urm so sad!!semadilah kau tenang disana..god bless u there sygs!!xkesah la...yg penting anyone who one married me must know that i really loove cat!that the most important thing that u neeeeeeeeeeed to know..tq!Tuesday, November 23, 2010

it happend once again

ergh!nightmare lastnite..hate3::urm bored now..just wait for ASMARA...disamping membace blog adikku manje..::

Monday, November 22, 2010

nightmare::hurm~~plzz let me go with the peacefull situation::i felt crazy when u came into my dream..u know what..the time i feel alive is when i dream at night::marc anthony's song::hehe then u spoil it!!!ergh!!go away la...i know la u cant forget me::~perasan tak aku neh::::urm nvm la...to night i want to sleep n i wish a sweetdream will be with me to night::

glitter-graphics.com

Sunday, November 21, 2010

pernah x rasa macam mana berada ditempat aku??
pernah x rasa macam mana jadi aku??
pernah x terfikir kalau korang kat tempat aku??
pernah x teringin hidup dalam dunia aku??
aku da cukup bagus ke??
atau korang yang terlebih bagus??
banggakah korang kalau menjadi aku??
atau aku yang sentiasa malu tapi enggan mengaku??
aku layak menjadi idola korang ke??
atau korang yang fikir aku xlayak langsung??
aku rasa kosong...
sifar...
zero..
titik..
derai..
tangis..
sendiri..
bazirnya air mata seorang aku...

Saturday, November 20, 2010

kem salam kat kalau..

kalau la aku ade dwit yang banyak...
aku tolong bank in duit kat kawan aku yang sorang tu..
kalau la aku ade duit yang banyak....
aku kol je mangkuk tingkat anta makanan kat umah aku...
kalau la aku ade duit yang banyak..
aku kol membe aku soh amek aku..
hilangkan tension yang ade..
kalau la aku ade duit yang banyak..
aku beli rumah baru...
biar aku dok sorang2...
kalau lah aku anak tunggal...
aku xpayah nak sentap2 sebab dorg2...
kalau la aku xpayah fikir macam ni...
senang idop aku...
tapi sebb ni tgh bulan!aku xde duit!!
sbb aku ni xde saving so aku xleh
beli umah...
so kem salam kat kalau!!

::*down

urm sometime i dont know..the people around me had feelings or not..im just quiet then my heart will cry coz of them..ergh!!~damn..i hate hipocrit!urm that was happend to me right now...that ""setan""::belagak+tunjunk baik+tayang sifat penyayang yang mcm bodo::whateva!this is ur time right::who care??i never ever care whatever u do!freak:stupido:like bitch::urgh if u read my blog::i dont care::nak sentap"SENTAP"la fucker!do i care...but u r very good actor in this world..but at the real site just make them happy when u want something...then when u think like they does important for u..u just left them with their broke heart..huh i know la...im always heard them story to me..they hurt with ur attitude::until sometime they dont want to care bout u::but u like what i said before..u r the best actor::L! urm i hate u...dont ever speak with me..let me feel alive with my world..dont ever disturb my life..yeah sure!i'll leave all of u...coz what..im not the big people::look into the positive site::haha just remind the word important..hurm hate u fucker!im dying now!
glitter-graphics.com

Thursday, November 18, 2010

::katak::

hahaha boss boss...i felt like some blood came out from my ears my my boss ::abg fazir:: was told something to me..than he laugh loud!!he said::""katak""::urm bernanah telinge babe::panas je tetibe::cair taik tinge::
glitter-graphics.com ape ah..k.lin tukang gelak...crazy..thats because aku duduk cm katak...kaki i kebas oke!!haaaaaaaaaaaaa..da la folder byk betimbun...maw xkebas...huwaa kne gelak....urm nevermind..huargh today jalan not jammed la...tapi hujan lebat kot...takut gile weh...

Wednesday, November 17, 2010

eiduladha kareem

::eiduladha kareem t all muslimin..hope u guy get something or learn about the qurban....huargh...tired oke::but im happy with my guest eat eat la...hehehe mama was cook tomato rice!!omg!!!its so deliciouse oke...mama is the best la....btw i really miss with my nanny..::cik::owh cik...really miss u..lily rindu ko cik...nok kelik xdam lagi:::nasi tomato cik!!owh no!!!sedak wes..............................

Tuesday, November 16, 2010

::dannysh was fever!!:(
sokay..just take ur rest dear

Sunday, November 14, 2010

my mr.s


let me introduce my mr.s...sudoku actually!!hehehehehe i find it at my old wardrobe..hua3

take a rest

fuh...last night i had to go to k.lin's house...::kenduri doa selamat::ashraf nak sunat::hek3..tired weh...but i eat more la last night..::satay.shusyi.orange cake.spagethi.nasi tomato.::haha so many right??at twelve o'clock i arrived at my home..weh~~jammed!!at the midnight kualalumpur was jammed??crazy..i dont know why..maybe the trafic light very fast..or maybe certain car move slowly kot...urm..ab going to ofshore..if im not mistake maybe on 30 nov..ab will be back...urm 17days not with me..im gonna miss him...::nasib la::urm as usual..before i sleep i will read a book.magazine.novel::last night im just take a scary story..novel wrote by TAMAR JALIS.. "fire from the grave"..well im just read than make myself into that story..n then i feel so sleepy..hehe::cuak kot::~~~now im just wacthing a melodi at tv3..owh..al fatihah to arwah shamrin..im not familiar with him bcause he is the old singer::zaman2 mama::so im just familiar with his song..owh..~~bila terpejam lena..jasadmu bla3...~~ urm..miss ab

Friday, November 12, 2010

**

ergh!!~for 2and half hour im in the car on the road from ampang to setiawangsa::trafficjem atack today::it make a more headache::ergh!so tired!!why ah today is a bad day???at the early at this morning also jem..i arrived at my office at 9.35am!!ergh...then..its a fluke when i got a sporting and very understanding boss..hehehe cool right...and i got so many folder that must be done!!orgh!!!hurm what i can do...just do la right??hehe...urm i dont know why but im very sensitive when someone will be anger with me..but i just ignore that things..look like dont know anything that he/she talk about..haha do i care??but inside::SENTAP weh::i hate a people not accept the opinion of others..urm why should u dont understand people feel???u thing u r good??but u r not...then u will
embarrassed with urself n the other...come on la....im know..im just the girl...
not like u..always ::nak menang::whatever..im just express here..because i dont want to talk a lot..better for me to shut myself...i have an office..so when im tension with all of u..i just do a havoc at my lovely office...cool right..its better for me...this my life...n im alive!

Thursday, November 11, 2010

just remember..

ngeeee~~haha some funny things that i cant forgot is a groups that i joined at hostel gombak advance technical institute..ecceeh..::smtg suda!!haha::urm..cant forgot la about bCbT::boys can't be trusted::yeah hahaha the tag line is::believe it or not just trust it::hahaha ::they kill us with their fucking love word::omgeeee!!hahaha well::me n my friends join this group..n very the semangat yang tak terhingga..till we make a button for bcbt... sorry guys...its going happend when im get angry with ::kaum adam::we r getting hurt with ur..huhu ::poyo kan..hehe but we very united with blok a b c d::boy's hostel::this group was organized bcos some of them very player n sound ::macam bagus jek kalo kacak xpe::then this guys said::macam la korg tu lawa sgt..::yeah we are!!ups!!then guys..just accept it la kan...urm we r hot..hotties..nak2 girl power from blok G!!so we are able to stain the wall::conteng2 the wall with PELAKA::hehee thanx sekolah::actually i got that PELAKA when i join the painting competition..then im be the champion!!haha then i need to go thru international stage..owh its sound nice right??then when i win our school give me a PELAKA for me to practice..hehe then im just practice at pantry blok g!!hehe cool right??
glitter-graphics.com
glitter-graphics.com

excercise

for the whole days at my office..im just done all my task...for the some task that i do a mistake..i must redo all that thing when i do a double check...yeah..i need more excercise..yeap..i need a apple's notebook..i need to install all the animation software..haha sound good right???yeah3...i wish my dream will came true..i will get it..can i get it????hehehe insyallah....

Wednesday, November 10, 2010

still

im still looking for mr.s...urm its missing again...i dont know..who take him..but i try to find it everywhere in my house but hwat i get is ::sawangsawang::je..urm..i think maybe someone in this house so jeles when i always with mr.s...hurm up to me la...anything i want to do..i just do...urm now...the time i feel alive is when i dream at night...huhu..sweet...fantasy world::high imagination..im be the queen in my world..with the all things::white coloured::owh beautiful...i will walk with the blow wind..owh damd beautiful..its so good for me to relax my mind...yeah..so many thing that i must to think n solve the problem..::if something like the things that related with myself..i just take it easy...just dont care whatever people around me told about me or about the feeling..im just try to being myself...try the best for myself...just try to happy with what i have..i just fedup when i :sentap::owh its hard to me to throw it...urmm n never come easy...for love..i just wanna fall in love with u..try the best for u...n never hurt u..n also anyelse around me...but how bout me...they can hurt me..make me feel down till the earth..owh!!~~why should this happend to me..what i can do is quiet myself..just miss with my world..owh..it would be nice if i can sleep for a whole day...sound good right???im tired to be a normal human...im tired to be who m i right now...i just want to sleep...n sometime i think that why should i alive??but i dont know the reason why i should breathe....may be i need to know how the taste "of a death"::urm no wonder la everypeople look at me with unusual view...cos im freak right??urm::now i just feel like want to cry..:'(

Tuesday, November 9, 2010

fixed asset

::just think for my future..i need to have a fixed asset...somethings like land,houses or factory maybe..hahaha want to have a gold!!yehaaa~~kah3::sounds like berangan::angan-angan::my eyes was shining when i saw some blink2 things...omg...yeah next year i will get a houses..before i got married...heheheehe how bout the car...cik nasir...plzzzzzzzzzzz..keh3::=))))

Monday, November 8, 2010

alisya batrisyia..

adik...i miss u adik..akak miss with how u speak..song..scream..cry..hahaha laugh n so on la sayang....when u want to hangout with me huh???someday akak will kidnap u then we will going to watch the movie oke???waa miss u la dear...u r so cute adik....miss to fight n debate with u..huhu..miss to eat chicken rice kak mas together2....miss to sent u going school...n miss to protect u when ibu anger with u...love u adik

glitter-graphic.com is your one stop glitter graphic code resource
glitter-graphic.com

Saturday, November 6, 2010

i dont know

urm something was around over my head..is that the truth or i make a big mistake...urm whose the wrong n whose the true...why this should happend to me..what am saw n what im heard is so different..not the real..may be someday i will meet both of them..then heard what is actually happend...it not my problems..but it will became my problem...u..u are beautiful..u had a skill..u hd a tallent..but why this happend to u...n u..u have everythings..y should this happend to u too...urm i dont know why..just have no idea...its better for me to think about my bride business..easy right..i want to add the pakej for babies...::cukur jambul::at least them know that i can be their event management..quiet easy than i speak more..for me..its better for me to speak less about my business..

whatever u want to wish..i'll make it reality

im ur planner..such like the thinkerbelleverything that u all imagine..or want something like fairy..n just on ur mind..i'll make it a real one..not a fantasy...but ur wedding is great like fairytell story..yeah..its so beautiful..i got two couples for today that their wedding will be manage by me...ms aida n ms intan...the colour for aida is combination purple n white with the tradisional theme..she in engagement event actually..she look nice..like a model because her body more to love...n intan is a greatest wedding when she choose modern contemperory that would be the gold colour...owh she very simple but look nice n beauiful..but i very frusted when my camre doesn't work!!!!argh!!just wait for her fotographer::n i guess i can get it a month or maybe 2month after this...but its not a big problem...yeah im very tired..urm so many people look like me n sokseksoksek..i know la i dont wear the ::baju kurung::so what!?its up to me la..do i care???btw i think they dont know..who m i..so nvm...its not a big matter la..whats the important thing is when the guess ask :mak pengantin:who the wedding planner..then they will look at me n mama with the big smiling
until the ears..hahaha then..to aida n intan..wish u guys happy until the end of this world n hope u get so many cute babies!!
yeah3,...im really tired...urm sorry to my ab..thanx for the understanding....happy when i got u ab...when im bz with work..u just wait me till i settled all the jobs..thats what i want..but ab is very caring when he will ask me where ever i go...but not for the whole time...he know when is the time that i really need he..then when we miss each..ab knows that he need to come to kl n see me..hehehee love u ab!!
glitter-graphics.com

Friday, November 5, 2010

its dangerous

yeap..what actually was happend is about the adies!! am my spelling was right??hehehe yeah i want to talk bout mosquito...alif's friend was pass away at last night at GH maybe..she only 14..hurm alfatihah n feel missing too...she got a ::denggi berdarah::owh she actually is our neighbour n her mom is raifana's ustazah....urm what we can do right..just :redha:urm..so u guys..take it is the serius things...when u got a fever..please go thru the clinic or hospital...papa actually 3times incharge to the ward besauce of the aedes..argh..one of my late father bestfriend also death because of denggi..hurm so sad right...the healt department just came to our area at this morning n spray the gas like the rixsect..urm so smelly..then i just wake up because the sound is so annoying..but nvm coz it for we get a better life living...then..i think i forgot something..think think think n think...omg!!!my drees!!huaaaaaaaaaaaaaaaaa...i was wash that at last night..then i must do it twice!!ergh!

Thursday, November 4, 2010

ergh!!!

hate this kind of part..still wait for the antivirus downloader!!ergh!!!yesterday i must do at my office also..to make sure i'll do my job well...then now mama ask me to check her netbook..then...im here n now!!yeah like step's song...i like that melody it make me felt excited n wanna to scream!!laugh loud actually...keh3 urm and i like to heard leona's song::i see u::ost avatar..omg its so cool::the liric is so damd much beautiful...im like want to fly...fly away..to the long distance with my strong imagination...the part of the lirics that i found n i like is hurm3...u teach me how to see a beautiful thing(that sound is something like that)i'll sacrified my live for u(haha this part also)im not sure its real or not but the sound is still the same right..haha..crazy..owm..i still remind about ::aidid n raifana was fighting..haha raifana said that aidid's eyes look like POUL!!omg hahaha poul the squid"memorial"hahaha n aidid start crying!!haha siot je::its so funny when i look at them..comel oke!but when i saw the old people are fighting**eyuk!!not suitable oke>>come on la...da tua bangka...goli den^_^ urm so many things was around in my head...but i still trying to relax my mind..ergh!!my back feel like sengal2 n kebas...argh!!y..whats going happend now..just want to finish my word..n say i need to go..eghr!!just take over my place someone...please3....